aanmelden voor exportteruggave kan vanaf nu

Producenten en/of importeurs van elektrische en elektronische apparaten (EEA) waarvan afnemers de EEA naar het buitenland exporteren, komen mogelijk in aanmerking voor teruggaven van de aan Stichting OPEN betaalde afvalbeheerbijdrage.

Exportteruggaveregeling voor leveranciers en producenten

Op 1 maart 2021 trad de algemeenverbindendverklaring van de afvalbeheerbijdrageovereenkomst voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten in werking. Sinds die datum zijn producenten en importeurs gehouden tot aansluiting bij- en tot afdracht van de afvalbeheerbijdrage aan Stichting OPEN. Wanneer afnemers (de ‘Aanvragers’) van Nederlandse producenten en importeurs die zijn aangesloten bij Stichting OPEN EEA afnemen en deze EEA vervolgens exporteren, terwijl over deze EEA via de Nederlandse producent/importeur afvalbeheerbijdrage is of wordt betaald aan Stichting OPEN, dan is sprake van onterechte afdracht. Deze EEA komt hoogstwaarschijnlijk na het einde van de levensduur niet in Nederland in de afvalfase terecht. Hierdoor worden geen kosten gemaakt voor inzameling en passende verwerking.

Om deze reden heeft Stichting OPEN de mogelijkheid tot gedeeltelijke teruggave van de afvalbeheerbijdrage (Exportteruggave) in het leven geroepen voor afnemers van Nederlandse, bij Stichting OPEN geregistreerde, producenten en importeurs die EEA afnemen en exporteren naar een ander land met regels en beleid omtrent de producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte EEA.

procedure exportteruggave

Deelname staat open voor Aanvragers die EEA afnemen van producenten en/of importeurs die geregistreerd zijn bij Stichting OPEN. Om deel te kunnen nemen dient de Aanvrager zich aan te melden voor de Exportteruggaveregeling. De Aanvrager kan zich het hele jaar door aanmelden voor de Exportteruggaveregeling. Na ontvangst van de aanmelding zal door Stichting OPEN in haar platform, genaamd myOPEN, een overeenkomst worden aangemaakt welke door de Aanvrager geaccordeerd dient te worden. Zodra de aanmelding is voltooid kan de Aanvrager ieder half jaar opgave doen over de door hem geëxporteerde EEA.

Voorbereiding op opgave

Stichting Open adviseert om van te voren kennis te nemen van de productgroepen. Deze worden jaarlijks door de stichting gepubliceerd in de producten- en tarievenlijst voor het daaropvolgende jaar, waarin de productgroepen samen met de corresponderende tarieven zijn opgenomen. De hoogte van de Exportteruggave wordt tevens bepaald op basis van de daadwerkelijk geëxporteerde gewichten vermeerderd met het tarief van een bepaalde productgroep.

Halfjaarlijkse opgave van exportteruggaveregeling

Met de Exportteruggaveregeling kan halfjaarlijks, over het voorafgaande half jaar, opgave worden gedaan van de daadwerkelijk geëxporteerde EEA. De Aanvrager ontvangt de Exportteruggave aan de hand van het geldende tarief van de diverse productengroepen die zijn geëxporteerd. Doordat de AVV op 1 maart in werking trad, geldt een uitzondering voor de eerste periode. Deze periode loopt van 1 maart 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voor meer informatie over de Exportteruggaveregeling klik hier.

Snelle afhandeling

Stichting OPEN vindt het belangrijk dat de onterecht afgedragen afvalbeheerbijdrage snel wordt teruggegeven aan de partijen die deze hebben betaald. Stichting OPEN streeft er naar om uiterlijk vier maanden na het verstrijken van een halfjaar tot Exportteruggave over te gaan. Dit kan alleen als door de Aanvrager wordt voldaan aan alle voorwaarden van de Exportteruggaveregeling en de Aanvrager en diens accountant handelen volgens het door Stichting OPEN opgestelde ‘Verantwoordings- en Controleprotocol bij de Exportteruggaveregeling Stichting OPEN’ (het Controleprotocol).

Voor meer informatie over het Controleprotocol klik hier

Aanmelden exportteruggave

Producenten en leveranciers die verwachten in aanmerking te komen voor de Exportteruggave, kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. Dit kan via de Producenten Services van Stichting Open via producenten@stichting-open.org.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan