APPLIa nederland

Wij zijn er voor fabrikanten en leveranciers
van elektrische huishoudelijke apparaten

Sluit je aan!

privacyverklaring van applia nederland

Vereniging APPLiA Nederland, gevestigd te Breda aan Minervum 7032, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

APPLiA Nederland verwerkt persoonsgegevens wanneer uw bedrijf lid is van APPLiA Nederland, u gebruik maakt van onze diensten, omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt of omdat u stakeholder van ons bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– Functie
– Bedrijf
– Overige persoonsgegevens die u via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit of een vraag aan het APPLiA Nederland bureau.

Waarom hebben wij gegevens nodig?

APPLiA Nederland verwerkt persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk aan: 
– Lidmaatschapszaken
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen
– Gebruikmaking van dienstverlening van APPLiA Nederland

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

APPLiA Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

APPLiA Nederland verstrekt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we uw gegevens?

APPLiA Nederland gebruikt de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u er toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (lidmaatschap)overeenkomst, omdat u en wij er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van uw gegevens, of omdat het moet volgens de wet.

Welke rechten heeft u?

APPLiA Nederland vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om contact met ons op te nemen. Stuur een e-mail naar info@applianederland.nl. APPLiA Nederland zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:  

  • het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
  • het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen;
  • het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst;
  • het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
  • het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
  • het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. 

Beveiliging

APPLiA Nederland neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@applianederland.nl.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

APPLiA Nederland vindt het belangrijk om tevreden leden, opdrachtgevers en stakeholders te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan