Welkom bij
APPlia Nederland
stichting e-waste circulair

APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair, kortweg ANStEC, is in het leven geroepen
om de belangen van de producenten op het gebied van producentenverantwoordelijkheid
voor afgedankte apparaten te behartigen in onder andere Stichting OPEN.

Anstec 2021 Wit

APPLIA Nederland Stichting e-waste circulair

APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair, kortweg ANStEC, is in het leven geroepen om de belangen van producenten op gebied van producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte apparaten te behartigen in onder meer Stichting OPEN.

Sinds 1 maart 2021 bestaat ANStEC als zelfstandige stichting en lid van APPLiA Nederland. Stichting Witgoed bestaat sinds 1 maart niet meer.

ANSTEC uitgelegd

ANStEC: een toelichting

ANStEC staat voor APPLiA Nederland Stichting E-waste circulair. Deze nieuwe stichting is voortgekomen uit Stichting Witgoed en een gedeelte van Weee Nederland. Deze twee entiteiten verzorgden voorheen de organisatie rondom de inzameling van e-waste  van elektrische huishoudelijke apparaten. Producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparaten zijn namelijk verplicht om apparaten die op de markt gebracht worden te rapporteren. Daarnaast moet gezorgd worden voor de inname en recycling van de apparaten als deze worden afgedankt.

Sinds 1 maart 2021 is het hele systeem, waarop dit gebeurt, veranderd. De overheid heeft door middel van een algemeen verbindend verklaring (avv) bepaald dat de nieuw opgerichte Stichting OPEN verantwoordelijk is voor het systeem van inzameling en recycling.

Stichting OPEN is dus de organisatie die het hele systeem van inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische apparaten organiseert. Dit doet de Stichting voor alle producenten van apparaten met een stekker of batterij. Het gaat dus niet alleen om huishoudelijke apparaten, maar ook om o.a. tv’s, zonnepanelen en laptops. Het doel van de Stichting is om de inzameldoelstelling van 65% te realiseren. De wetgever heeft namelijk bepaald dat 65% van alle kilo’s van alle producten die jaarlijks op de markt wordt gebracht, moet worden ingezameld in de vorm van e-waste.

ANStEC zorgt ervoor dat Stichting OPEN de inzameling van elektrische huishoudelijke apparaten op een goede manier organiseert. ANStEC behartigt dus de belangen van alle producenten in de branche binnen het grote systeem van Stichting OPEN. Daarmee vertegenwoordigt ANStEC zo’n 450 producenten. Hiervoor heeft de voorzitter van ANStEC een zetel in het bestuur van Stichting OPEN.

Een van de belangrijkste kanalen voor de branche om apparaten in te zamelen zijn milieustraten, gemeentes en retailers. In Nederland kun je op circa 15.000 plekken e-waste inleveren en ook veel retailers bieden aan het oude apparaat mee te nemen bij aanschaf van een nieuwe. ANStEC zet zich samen met APPLiA Nederland en Stichting OPEN actief in om te voorkomen dat e-waste de verbrandingsoven in gaat of bij een schroothandelaar belandt. Naast het inzameldoel van 65% is een hoogwaardige verwerking van materialen het belangrijkste streven. Zo blijft de waarde van materialen behouden en kan van een stofzuiger weer een nieuwe stofzuiger gemaakt worden.

DOELSTELLINGEN ANStEC

 • Het behartigen van de belangen van producenten op het gebied van producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische en elektronische huishoudelijk apparaten;
 • Onderzoek stimuleren en adviezen verstrekken ten aanzien van logistieke processen voor de verwijdering van elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten en van de verwerking ervan in het bijzonder in het licht van de uitgangspunten en de ontwikkeling van eco-efficiency,
 • Bijdragen in de ontwikkeling en toepassing van het Nederlands en EU-milieu- en afvalbeleid ten aanzien van elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten.

Laatste Updates

ANStEC informeert en inspireert u graag. Bekijk onderstaande artikelen en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die relevant zijn op het gebied van afvalverwerking en de Producentenverantwoordelijkheid. 

Meer nieuws van ANSTEC

BESTUUR en Bureau

Wie zijn de mensen achter ANStEC? We stellen ze graag aan u voor.

Bekijk het bestuur en bureau van ANStEC
Applia Fabrikanten Leveranciers

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over bepaalde onderwerpen? 

De meest gestelde vragen hebben wij voor u verzameld. Staat uw vraag er niet bij?
Neem dan gerust contact op via info@anstec.nl.

 • Wat zijn de verplichtingen van de Producent?

  De Producent moet zorg dragen voor een minimaal percentage dat namens hem wordt ingezameld, naar rato wat door hem op de markt wordt gebracht. Dit percentage wordt vastgesteld door de overheid. Vanaf 2019 is dit jaarlijks minimaal 65% van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die door hem in de voorgaande drie jaren in Nederland in de handel is gebracht, aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt, of minimaal 85% van de door hem in het betreffende jaar in Nederland geproduceerde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt.

   Inzameling, verwerking inclusief financiering van alle soorten e-waste (inclusief garantiegoederen en restvoorraden) volgens verplichte normen. Ook moet de inzameling en vervoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zodanig gebeuren dat verwerking optimaal kan gebeuren. Er is een registratie- en rapportageplicht:

  Bedrijven die producentenverantwoordelijkheid hebben voor hun elektr(on)ische apparatuur moeten geregistreerd staan bij het Nationaal (W)EEE Register. Bij registratie moet aangegeven worden hoe de innamestructuur, verwerkingsstructuur, financiering van de inzameling en verwerking van het afval geregeld is. Ook zijn er doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking. 

  Voor 1 mei van ieder jaar moeten de producenten en importeurs hun cijfers rapporteren van door hen op de markt gezette hoeveelheden.

  Via deze link kunt u het Besluit Producentenverantwoordelijkheid downloaden.

 • Wat is de definitie van de ‘Producent’?

  Volgens de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling AEEA) wordt een natuurlijke rechtspersoon aangemerkt als ‘producent’ als deze…

  • Is gevestigd in Nederland en onder zijn eigen naam of merk elektrische en elektronische apparatuur vervaardigt, of elektrische en elektronische apparatuur laat ontwerpen of vervaardigen die hij onder zijn naam of merk in Nederland verhandelt;
  • Is gevestigd in Nederland en in Nederland onder zijn eigen naam of handelsmerk apparatuur wederverkoopt die door andere leveranciers is geproduceerd waarbij de wederverkoper niet als producent wordt aangemerkt wanneer het merkteken van de producent zoals bepaald in onderdeel 1º, op het apparaat zichtbaar is;
  • Is gevestigd in Nederland en beroepsmatig elektrische en elektronische apparatuur uit een derde land of een andere lidstaat van de Europese Unie invoert en het in Nederland in de handel brengt, of;
  • Via verkoop op afstand elektrische en elektronische apparatuur rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens in Nederland, en is gevestigd in een ander land dan Nederland.
 • Wat is Producentenverantwoordelijkheid?

  Producenten of importeurs van elektr(on)ische apparatuur, auto’s, batterijen en accu’s, autobanden of verpakkingsmateriaal (als onderdeel van een verpakt product), zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Dit valt onder het principe van producentenverantwoordelijkheid. De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten.

  Over de inzameling en verwerking van het product in de afvalfase moet de producent of importeur in de meeste gevallen een mededeling of melding doen. Daarnaast moeten zij jaarlijks een verslag indienen over de resultaten van het voorgaande jaar. Mededelingen, meldingen en de jaarlijkse verslagen beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport.

FINANCIERING EN DEELNAME AAN ANStEC

In de Afvalbeheerbijdrage die de producenten aan Stichting OPEN afdragen zijn de kosten voor ANStEC doorberekend. Alle producenten dragen dus automatisch bij aan ANStEC. De producenten ontvangen een aanmeldingsformulier voor ANStEC. Producenten die aangesloten zijn bij ANStEC, worden automatisch deelnemer in de Producentenraad.

STICHTING OPEN

Conform Europese Richtlijnen dienen producenten van elektrische (huishoudelijke) apparaten ervoor te zorgen dat jaarlijks 65% van de door hen op de markt gebrachte producten in de vorm van afgedankte apparaten (e-waste) ingezameld en gerecycled  worden. Deze zgn. uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) wordt in Nederland vanaf 1 maart 2021, namens de producenten, ingevuld door de Stichting OPEN.

Naar Stichting OPEN

ANStEC neemt per 1 maart 2021  de vertegenwoordiging van alle producenten van elektrische huishoudelijke apparaten binnen Stichting OPEN op zich.

CONTACT

Wilt u contact opnemen met ANStEC?
Stuur dan een e-mail naar: info@anstec.nl