Inruilactie en campagne 2022 Koelkasten en vriezers

Om een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot, organiseert Stichting OPEN in samenwerking met APPLiA Nederland en reclamebureau Roorda een eenmalige, landelijke inzamelingsactie voor oude koel-vriesapparatuur. Deze actie komt voort uit het pakket maatregelen dat Urgenda heeft opgesteld om de CO2-uitstoot te verminderen.

Het kabinet heeft op 24 april 2020 een maatregelenpakket bekend gemaakt waar, in de brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer, staat benoemd: “De maatregel ziet toe op het inzamelen en recyclen van oude koel- en vrieskasten met toepassing van een retourpremie van minimaal 35 euro per oude koel- of vrieskast”. Wanneer een nieuw en energiezuinig apparaat wordt aangeschaft en een oud (al dan niet werkend) apparaat wordt ingeleverd, wordt een financiële tegemoetkoming verkregen als korting op het nieuwe apparaat.

Q&A voor producenten

Producenten die koelkasten en vriezers met energielabel A, B, C of D verkopen, kunnen meedoen aan de inruilactie. Hieronder is voor producenten van koelkasten en vriezers antwoord te vinden op de belangrijkste vragen rondom de actie.

Wat houdt de actie precies in? 

Een sympathieke actie waarbij consumenten beloond worden voor het omruilen van hun oude, vervuilende koelkast of vriezer voor een nieuwe, energiezuinigere versie uit de energieklasse A, B, C of D. Deze actie volgt uit het maatregelenpakket van Urgenda (actie 43) die door de Tweede Kamer is bekrachtigd en als opdracht is neergelegd bij de producenten van koel-/vrieskasten.

Zijn producenten verplicht om deel te nemen aan de actie?

Producenten en retailers kunnen op vrijwillige basis deelnemen. Bij deelname worden de deelnemende producenten en retailers vermeld op landelijke hoofdpagina behorend bij deze actie. Ook ontvangen de deelnemers POS-materiaal om de actie via eigen kanalen verder te promoten.

Wat zijn de voorwaarden van deze actie voor producenten?

Producenten die willen deelnemen melden zich aan bij Roorda. Producenten geven door welke modellen meedoen aan de actie. Voorwaarde is dat de koelkast en/of vriezer energielabel A, B, C of D heeft. De producent richt een actiepagina in op de eigen website. De producent regelt de cashback van 35 euro.

Voor wie geldt deze koel/vries-retouractie? 

Voor iedere consument die in Nederland tijdens de actieperiode een zuinige koel-/vrieskast (label A, B, C, D) aanschaft bij een van de deelnemende producenten en de oude koel-/vrieskast op een juiste manier inlevert zodat deze gerecycled kan worden.

Wanneer loopt deze actie? 

Van 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022 voor de aanschaf van een nieuwe energiezuinige koelkast. Het inleveren van de oude koelkast (geldt voor alle merken) kan ook na de actieperiode plaatsvinden bij inlevering van één van de WeCycle inleverpunten, mits de aankoop maar in actieperiode heeft plaatsgevonden.

Mogen producenten de actie verlengen?

Het is mogelijk om zelfstandige de actie door te zetten na afronding van de actieperiode. Dit is voor eigen rekening en risico. De ondersteuning vanuit de hoofdcampagne komt te vervallen aangezien deze ondersteuning begrensd is voor de uitvoering van de eenmalige campagne en bijbehorende periode.

Mag een koelkast of vriezer die jonger dan 10 jaar is, ook worden ingeleverd?

Ja, dit mag ook.

Kunnen producenten zelf de modellen selecteren die wel/niet in de actie vallen?

Ja, zolang de modellen in energieklasse A, B, C of D vallen. Dit vanwege de subsidie-eisen voortvloeiend uit Actie 43 van Urgenda.

Als een producent meerdere merken voert, is het dan ook mogelijk om met één merk aan de campagne mee te doen.

Ja dit is mogelijk. Elke fabrikant kan per merk aangeven, of dat merk meedoet aan de campagne.

Is het mogelijk een selectie te maken van koel-vrieskasten die meedoen aan de campagne?

Ja. Zolang het energielabelklasse A, B, C of D is kan een inbouw of vrijstaande koel-/vrieskast onderdeel zijn van de campagne. Het is niet noodzakelijk om alle koel-vrieskasten met label A, B, C of D deel te laten nemen aan de campagne.

Hoe wordt de actie gecommuniceerd naar consumenten?

Het definitieve marketingplan wordt in februari vastgesteld. Een social media campagne, een speciale website, POS materialen voor op de retailvloer en radiospots maken hier deel van uit.

Waar kunnen consumenten terecht met vragen?  

Op de speciale campagnepagina www.koelkastinruilen.nl voor algemene vragen over de actie. De consument kan bij de producent van de nieuwe koel-/vrieskast die aangeschaft wordt terecht voor specifieke vragen over de actie in combinatie met het product.

Hoe werkt de cashback? 

De consument neemt afscheid van zijn oude koelkast of vriezer en koopt een nieuw milieuvriendelijk model met energielabel A, B, C of D in de actieperiode van 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022. Na inleveren van de oude koelkast (via de retailer die het nieuwe apparaat levert of bij afgifte op 1 van de 500 milieustraten in Nederland) ontvangt de consument van de producent die het nieuwe apparaat heeft verkocht een inleverpremie van 35 euro op het oude apparaat. Daarvoor moet de consument bewijs aanleveren in de vorm van een foto van de ingeleverde koelkast. Indien op de aankoop al is aangegeven dat de oude koelkast wordt meegegeven, dan telt ook als afdoende bewijs. Hoe het exacte cashbackproces verloopt is afhankelijk van het (standaard)proces van de deelnemende producent. 

Waarom zou een producent meedoen? 

Om een actieve bijdrage te leveren aan verduurzaming door extra focus te leggen op energiezuinige producten. Hoe meer producenten en retailers meedoen aan de campagne, hoe meer reductie van CO2-uitstoot plaats zal vinden. Daarnaast wordt de campagne nationaal groots gepromoot. De campagne is erop gericht consumenten te inspireren, informeren en laten converteren. Hoe breder de campagne in de markt gedragen wordt, hoe verleidelijker het voor consumenten zal zijn om een nieuwe, zuinige koel-/vrieskast aan te schaffen en het oude model op correctie wijze te laten recyclen.

Hoe moeten producenten de consumentenvoorwaarden controleren? 

De minimum voorwaarden vanuit de overkoepelende campagne zijn: (1) Er moet een energiezuinige koel-/vrieskast aangeschaft worden in de actieperiode van 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022, (2) Deze aankoopbon moet door de klant ingescand/gefotografeerd worden in de eigen cashbackprocedure zodat gecontroleerd kan worden of daadwerkelijk een energiezuinige koel-/vrieskast is gekocht (bijv.: Bosch keert consumenten 35 euro uit voor het inleveren van een oude koel-vrieskast waarbij een nieuwe, energiezuinige Bosch koelkast is gekocht, Miele doet ditzelfde voor Miele kopers, etc.) en (3) de klant maakt aannemelijk dat een oude koel-/vrieskast is ingeleverd. Dit kan via 2 manieren: (a) op de klantenbon staat vermeld dat de oude koelkast is ingenomen door de retailer bij het brengen van een nieuwe koelkast of (b) de klant stuurt een foto in van een ingeleverde koelkast bij een milieustraat. Indien akkoord keert de producent zelf de 35,- euro uit volgens haar eigen cashbackprocedure die de deelnemende producent zelf moet inrichten en uitvoeren.

Kunnen de kosten die producenten of retailers maken voor deze campagne verhaald worden?

Nee. Het aanpassen van de cashbackpagina’s per producent en het afwikkelen van de retourpremie betalingen worden niet vergoed, maar worden geacht te zijn opgenomen in de begroting van de producenten. Aanvullende retailacties worden eveneens niet vergoed.

Is het qua totale CO2-uitstoot zuiniger om een werkende, oude koel-vriescombinatie te vervangen voor een nieuw model? Wetende dat er ook CO2 nodig is voor het fabriceren en transporteren van een nieuwe koel-vrieskast.

Ja. Over de volledige levenscyclus van koelkasten en diepvriezers speelt de CO2-uitstoot van de productie veelal een geringe rol. Het overgrote gedeelte van de CO2-uitstoot vindt plaats tijdens het gebruik, al wordt de CO2-uitstoot steeds lager naarmate de koel-vrieskasten efficiënter worden en naarmate de elektriciteit groener is. Wanneer een oude koel-vrieskast (≥10 jaar) wordt vervangen door een efficiënte nieuwe (klasse A, B, C of D) dan zal er een CO2-besparing opleveren.

Een tweede belangrijk onderdeel van deze campagne is dat oude koel-vrieskasten correct worden ingezameld en verwerkt. Daarmee wordt vermeden dat koelmiddelen en drijfgassen ongecontroleerd in de atmosfeer verdwijnen. De Europese doelstelling is om op gewichtsbasis 65% van de apparaten die op de markt komen ook weer in te zamelen. Zodra de oude koelkasten aan de retailer worden teruggegeven of via de milieustraat worden afgevoerd, komen deze afgedankte apparaten in het inzamelsysteem van Stichting OPEN en worden de ingeleverde apparaten correct verwerkt.

35 euro cashback

Wat is de verwachte responstijd van de cashback? 

Conform uw gebruikelijke proces. Maak dit duidelijk op uw eigen actiepagina.

Geldt op alle producten de 35 euro of zijn er afwijkende bedragen?

De 35 euro cashback is fixed en geldt voor alle koel/vries apparatuur in energieklasse A, B, C of D.

Mogen producenten het cashbackbedrag (35 euro) verhogen of invoegen in bestaande campagnes?

De landelijke campagne bevat de boodschap van 35 euro retour bij de aanschaf van een energiezuinige koel-/vrieskast en het inleveren van een oude, niet-zuinige koel-/vrieskast. Iedere producent vergoedt alleen de retourpremie voor de eigen verkochte apparaten, indien door de consument aan de voorwaarden van de actie is voldaan. Aanvullende acties van individuele producenten in het verlengde van de aard en het karakter van de hoofdcampagne zijn uiteraard mogelijk om het eigen merk te promoten.

Waar is de 35 euro cashback op gebaseerd?

Dit is een harde voorwaarde, gebaseerd op Actie 43 van het maatregelenpakket van Urgenda dat door de Tweede Kamer is vastgesteld. Het gaat om een financiële tegemoetkoming per ingeleverd apparaat van 35 euro onder de gelijktijdige aanschaf van een energiezuinige koel-/vrieskast. Deze 35 euro wordt via een cashback actie door de individuele producent vergoed.

Wat als een consument geen bewijs kan aanleveren dat zijn/haar oude koel-vrieskast is meegenomen?

Het is aan de producent om te bepalen hoe hiermee om te gaan. Het is aan te raden dit duidelijk in de actievoorwaarden te communiceren hoe hiermee omgegaan wordt. In geval van twijfel, bijvoorbeeld een onduidelijke aantekening op het aankoopbewijs waarin staat de oude koelkast is meegenomen, dan wordt aangeraden dit coulant af te wikkelen en dus gewoon de cashback uit te keren.

Toolkit en POS-materialen

Wat zit er in de toolkit voor producenten en retailers?

POS materialen voor in de folder, op de site en op de winkelvloer, logo’s, een mediaschema en een verkoopsheet. 

Welke aanpassingen kunnen er gedaan worden aan de elementen in de toolkit? 

Het is mogelijk om een eigen logo toe te voegen. Verder zijn de aanpassingen minimaal en worden per item weergegeven. Het is uiteraard mogelijk om de campagne-uitdrukkingen vanuit de hoofdcampagne, die digitaal beschikbaar worden gesteld, aan te vullen met merkgebonden visualisaties. Dit ter beoordeling van individuele producenten zelf.

Zijn er fysieke POS-materialen beschikbaar?

Nee, bestanden worden digitaal aangeleverd en kunnen naar eigen keuze worden ingezet, fysiek of online.

Wanneer kunnen producenten de toolkit verwachten?

De basismaterialen worden naar verwachting eind februari toegestuurd. De complete kit volgt z.s.m. daarna. 

Overige vragen 

Waar kan ik als producent terecht met vragen over de actie?

Bij Roorda via koelvries.retouractie@roorda.nl 

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan