Tarieven afvalbeheerbijdrage 2023 vastgesteld

Producenten en importeurs zijn verantwoordelijk voor het (laten) inzamelen en recyclen van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten die zij op de Nederlandse markt zetten. De tarieven van de afvalbeheerbijdrage worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Stichting OPEN. In dit bericht leest u over de totstandkoming van de tarieven voor 2023 en de opgave van de verkochte apparaten over 2022.

Berekening van de tarieven

In het begrotingsproces worden kostenramingen gemaakt voor de inzameling en recycling op basis van inzamelvolume per productcategorie en overige kosten van Stichting OPEN. Voor het bepalen van de tarieven wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de kosten in een jaar gedekt moet worden door de afvalbeheerbijdrage in hetzelfde jaar. Om tot het tarief te komen worden de kosten voor 2023 gedeeld door de verwachtte Put-on-Market voor 2023 per productcategorie. De hoogte van het tarief is afhankelijk van een aantal variabelen per productcategorie zoals:

  • Ingeschat inzamelvolume;
  • Ingeschatte kosten van inzameling en recycling. Deze kosten hangen sterk samen met het inzamelvolume;
  • Overige vaste kosten en kosten om inzameling te stimuleren;
  • Grootte van de Put-on-Market van een productcategorie omdat deze de kostendrager is.


Bij het vaststellen van  de tarieven is getracht deze zo stabiel en uitlegbaar mogelijk te houden maar tegelijkertijd wel recht te doen aan de economische ontwikkelingen die momenteel spelen. De kosten van inzameling en recycling worden in grote mate beïnvloed door ontwikkelingen als stijging van energieprijzen, loonindexaties als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt maar ook door stijgende opbrengstprijzen voor grondstoffen.

De tarieven

De tarieven zijn algemeen verbindend verklaard voor alle producenten. Een overzicht van alle tarieven vindt u hier.

Tarieven 2023

Voorschotfacturatie en opgave 2022

Evenals afgelopen jaar zal Stichting OPEN in 2023 op basis van voorschotfacturatie gedurende het jaar reeds facturen sturen om de recyclingbijdrage te innen. Van deze recyclebijdrage kan gedurende het jaar de inzameling en recycling worden bekostigd. De hoogte van de voorschotbedragen worden berekend op basis van de op de markt gebrachte hoeveelheden in 2022, vermenigvuldigd met de tarieven van 2023.

Producenten en importeurs worden door Stichting OPEN begin januari 2023 uitgenodigd om opgave te doen van de op de Nederlandse markt verkochte apparaten in het jaar 2022. De opgave betreft het totaal aantal en daarvan het totale gewicht per Stichting OPEN productcodes.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de afvalbeheerbijdrage? Neemt u dan rechtsreeks contact op met Stichting OPEN.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan