Ministerraad stemt in met het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

Begin februari is het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) tot 2030 gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Daarmee is een stap verder gezet op weg naar een circulair Nederland.

In het NPCE zijn concrete doelen voor geselecteerde productgroepen, waaronder ook elektrische apparaten, geformuleerd. Ook is een uitgebreide set aan stimulerende, beprijzende en normerende maatregelen voor de komende jaren in het programma opgenomen.

Het NPCE gaat naast elektrische apparaten ook over andere productgroepen, zoals de meubelindustrie, textiel en verpakkingen. Voor de paragraaf elektrische apparaten is veel overgenomen uit de aanbevelingen uit het rapport van Turntoo. Dit rapport is in de zomer van 2022 gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van APPLiA en is leidraad geweest voor de branche van elektrische huishoudelijke apparaten om een beleidskader te maken.

Ambitie: min 5,52 Mton CO2-eq

Het transitieteam Consumptiegoederen heeft op basis van de ambitie per productgroep een inschatting gemaakt welke CO2-eq uitstootreductie in de gehele keten gerealiseerd zou kunnen worden met een 100% circulair ontwerp, levensduurverlenging en hergebruik of verbod op verbranding en verbeterde recycling. Voor de productgroep elektrische en elektronische apparaten is dit geschat op 5,52 Mton CO2-eq. op een totaal van 13,89 Mton CO2-eq.

Meer informatie

  • Het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) voor 2023-2030, het persbericht over de verschijning en de Engelstalige samenvatting van NPCE vindt u op deze pagina.
  • De aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer en andere relevante documenten, waaronder de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 van het PBL, het rapport van CE Delft over CO2-reductie circulaire maatregelen de gedragsstrategie burgers en circulaire economie en de onderliggende beslisnota’s vindt u hier.
  • Er is ook een E-magazine met de samenvatting en interviews uit het NPCE
  • Of kijk voor meer informatie op de nieuwe website Nederland circulair in 2050

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan